Programovanie

Programovací jazyk, v ktorom môžete pre Arduino písať, sa volá Wiring. Lepšie povedané vychádza z jazyka Wiring, ale rozdiely sú minimálne. Podľa autorov ide 
jazyk podobný C ++, no v skutočnosti je to akýsi Metajazyk či vylepšená sada makier nad C ++.  Wiring pôvodne vznikol pre vývojový kit podobný Arduinu a vychádza z ďalšieho open source projektu, ktorý sa volá Processing. Môžete si všimnúť určitej podobnosti v logu Arduino a Processing. 

Vývoj a návrh sledoval maximálnu jednoduchosť a zrozumiteľnosť pre programátora, ktorý s jedno-čipmi začína. Syntakticky možno použiť všetky návyky, čo máme z C jazykov. Všetky tie zložené zátvorky, bodkočiarky, definície funkcií a premenných, poznámky, bloky aj riadiace konštrukcie budú povedomé každému, kto kedy prešiel okolo C. Pritom nie je potrebné zaoberať sa všetkou tou "objektovou omáčkou" - z objektovej syntaxe zostáva v podstate jediný operátor "." (bodka). 

Ak budeme pre Arduino vytvárať knižnice (a to budeme v niektorom z ďalších dielov), zostúpime aj o úroveň nižšie, k C ++, ale zatiaľ si vystačíme s Wiring. Predpokladám, že čitatelia poznajú C a že teda nie je potreba popisovať základy jazyka. Ostatne to hlavné uvidíme napr. pri pohľade do cheat sheetu a odlišnosti si vysvetlíme, keď na ne narazíme. Zatiaľ nám stačí vedieť, že môžeme písať "céčkové programy".

setup() a loop()

Program v C má vždy hlavnú funkciu nazvanú main (), ktorá je volaná pri spustení programu. U Arduina máme také funkcie dve a nazývajú sa setup () a loop (). Toto rozvrhnutie vychádza najčastejšie z kostry programov pre jedno-čipy, kde po RESETe prebehne nejaká inicializácia a potom sa dokola vykonáva v nekonečnej slučke nejaká akcia, až do vypnutia napájania. Skúsení návrhári používajú postupy, kedy sa ona "nekonečná slučka" nahrádza kombináciou obslužných rutín, vyvolaných na základe nejakej akcie (prerušenia) a uspávanie jedno-čipu do stavu s nízkym odberom. U Arduina, ktoré slúžia predovšetkým pre experimenty a zoznámenie sa s elektronikou, je všetko zjednodušené do vyššie uvedenej podoby. Možno si to predstaviť zhruba takto:


void setup() {
  // vykoná sa len raz pri spustení

}

void loop() {
  // vykonáva sa opakovane

}


Operátory

Aritmetické operátory

Relačné operátory

Logické operátory

Bitové operátory

Adresové operátory

Terárne operatory

Špeciálne operátory

Funkcie

Analógové I/O

 • analogReference()
 • analogRead()
 • analogWrite() - PWM

Ostatné I/O

 • tone()
 • noTone()
 • shiftOut()
 • shiftIn()
 • pulseIn()

Čas

 • millis()
 • micros()
 • delay()
 • delayMicroseconds()

Matematické

 • min()
 • max()
 • abs()
 • constrain()
 • map()
 • pow()
 • sqrt()

Trigonometrické

 • sin()
 • cos()
 • tan()

Reťazcové

 • isAlphaNumeric()
 • isAlpha()
 • isAscii()
 • isWhitespace()
 • isControl()
 • isDigit()
 • isGraph()
 • isLowerCase()
 • isPrintable()
 • isPunct()
 • isSpace()
 • isUpperCase()
 • isHexadecimalDigit()

Náhodné čísla

 • randomSeed()
 • random()

Bajtové a bitové

 • lowByte()
 • highByte()
 • bitRead()
 • bitWrite()
 • bitSet()
 • bitClear()
 • bit()

Prerušenia

 • interrupts()
 • noInterrupts()
 • attachInterrupt()
 • detachInterrupt()

Komunikácia

 • Serial
 • Stream